Taith Byd Natur i'r Wladfa - Patagonia


Rhewlif Cerro Cónico, Gwarchodfa Natur Llyn Bagillt, Taith Byd Natur i'r Wladfa, Patagonia

Diwrnod 1: Buenos Aires - Dinas Buenos Aires a Sioe Tango

Cyrraedd yn gynnar i faes awyr ryngwladol Ezeiza lle bydd cynrychiolydd Andes Celtig yn eich cyfarfod. Gan fod amseroedd glanio hediadau rhyngwladol yn golygu ei bod hi’n rhy gynnar i fynd i’r gwesty byddwch yn cael eich tywys ar daith o gwmpas dinas Buenos Aires. Ymysg y llefydd byddwch yn gweld bydd Avenida 9 de Julio, Theatr Colón, Obelisco, Congreso, Viejo Congreso, Manzana de las Luces, Plaza de Mayo, La Boca, El Caminito, Palermo ac Recoleta. Mae’r daith yn cynnwys cinio mewn bwyty ar lân yr hen borthladd ar y Costanera Norte, Puerto Madero.
 
Ar ôl cinio byddwch yn cael eich tywys i’ch gwesty canolog lle bydd amser i ymlacio neu fynd am dro o gwmpas yr ardal. Ar fin nos, byddwch yn mynd i weld Sioe Tango lle clywch sut mae’r Tango traddodiadol yn cael ei datgan y dyddiau hyn. Gwrandewch ar gerddorfa Tango a gwyliwch ddawnswyr yn mynegi eu crefft tra’r ydych yn mwynhau eich pryd.

Diwrnod 2: Buenos Aires - Diwrnod ar estancia traddodiadol yn y Pampas

Taith diwrnod llawn: i’r Pampas at estancia draddodiadol i fwynhau diwrnod gyda gauchos. Ar ôl cyrraedd, byddwch yn derbyn croeso mewn adeilad nodweddiadol gyda empanadas (math o bastai), diodydd ysgafn a gwinoedd. Byddwch wedyn yn cael eich tywys o gwmpas yr estancia i ymweld â’r prif adeilad, sef cartref y perchennog, yr amgueddfa, y becws, y stablau ac adeiladau eraill. Bydd cyfle i fynd am dro â cheffyl a throl, neu ar gefn ceffyl os ydych yn dewis. Dilynir hyn gan Sioe Gaucho a gwledd o gigoedd rhost, llysiau, bara a gwinoedd (asado) gyda dawnswyr a chantorion yn dehongli cerddoriaeth a dawnsiau gwerin yr Ariannin. Yn y prynhawn, bydd cyfle i weld y gauchos ar eu ceffylau yn eich difyrru wrth iddynt gyflawni eu gweithgareddau a chwaraeon. Yn dilyn hyn bydd cyfle i fynd am dro ac ymweld â siopau crefft yr estancia a mwynhau ardal wledig y Pampas.

Diwrnod 3: Buenos Aires / Porth Madryn – Hedfan i Trelew, Amgueddfa’r Glaniad

Byddwch yn cael eich danfon i faes awyr Aeroparque yn gynnar er mwyn hedfan i Trelew yn Nhalaith Chubut, Patagonia. Hediad o tua 2 awr. Bydd cynrychiolydd Andes Celtig yno yn disgwyl a byddwch yn teithio yn uniongyrchol i Porth Madryn, tuag awr o daith, ac i’r gwesty.
 
Yn y prynhawn byddwch yn ymweld ag Amgueddfa’r Glaniad ym Mhenrhyn yr Ogofau ar lannau’r bae lle glaniwyd y fintai gyntaf oddi ar y gliper “Mimosa” yn 1865. Mae’r canolfan hanesyddol yn dehongli dyddiau cynnar y Gwladfawyr ac mae nifer o eitemau diddorol i weld, yn cynnwys yr ogofau cafwyd eu defnyddio i lochesu’r fintai dros dro.

Diwrnod 4: Porth Madryn – Gwylio morfilod, Safle Treftadaeth UNESCO Gorynys Valdés

Taith diwrnod llawn: i Orynys Valdés sydd gyferbyn â Phorth Madryn dros y Bae Newydd. Mae’r orynys wedi ei rhestru gan UNESCO fel Safle Treftadaeth y Byd. Mae’r safle yn adnabyddus am ei bioamrywiaeth ac am ei morfilod Wright, prif atyniad yr orynys. Yn y bore byddwch yn hwylio ar gwch bydd yn rhoi cyfle i wylio’r morfilod yn agos. Yn y prynhawn byddwch yn cael eich tywys i rannau eraill yr orynys, yn bennaf i Caleta Valdés er mwyn gweld anifail ysblennydd arall, yr eliffant môr. Anifeiliaid eraill a welid, o bosib, yw llewod môr, gwanaco, dulog, petris, estrys, llwynogod, fwlturiaid, mara (ysgyfarnog Patagonia) a heidiau o adar o bob lliw.

Diwrnod 5: Porth Madryn / Gaiman – Nythfa Pengwiniaid Punta Tombo

Bore yn rhydd: cyfle i fwynhau Porth Madryn, tref lan y môr poblogaidd sydd â llawer o wasanaethau ac atyniadau ar gyfer twristiaid
 
Taith (yh): i Punta Tombo, nythfa pengwiniaid Magellan fwyaf y byd. Mae’r daith yn gyfle unigryw i fod yn rhan o gymdeithas o dros filiwn o bengwiniaid Magellan. Bydd yn bosib i chi gerdded ymysg yr adar bach hoffus hyn, sylwi ar eu gweithgareddau, eu cerddediad doniol a’r modd y maen nhw’n gofalu am eu nythod a magu eu cywion ymysg y llwyni. O Punta Tombo byddwch yn cael eich tywys i’r gwesty yn Gaiman.

Diwrnod 6: Gaiman - Dyffryn yr Afon Camwy, Capel Moriah a Pharc Palaeontoleg Bryn Gwyn

Taith (yb): yn y bore byddwch yn ymweld â Chapel Moriah ar gyrion Trelew. Adeiladwyd y capel, y trydydd yn y Wladfa, yn 1880 ac y Parchedig Abraham Matthews oedd y gweinidog cyntaf. Yn unigryw ymysg capeli’r Wladfa, Capel Moriah yw’r unig un lle gwelwch fynwent ynghlwm. Mae’r capel wedi’i gofrestru’n Gofadail Hanesyddol Daleithiol gan lywodraeth Chubut. Wrth deithio yn y dyffryn byddwch yn teithio drwy ardaloedd Bryn Gwyn, Drofa Dulog a Pont Hendre, a bydd cyfle i weld sut mae ffermwyr y dyffryn yn dyfrio a thrin eu tiroedd er mwyn sicrhau llif sicr o ddŵr gan ddibynnu ar natur y tir a’r defnydd sy’n cael ei wneud ohono.
 
Taith (yh): i Barc Palaeontoleg Bryn Gwyn. Hon yw'r parc cyntaf o’i fath yn America Ladin. Mae ar ochr ddeheuol Dyffryn Camwy yn ardal Bryn Gwyn ger y Gaiman. Mae’n drysorfa o ffosilau ac mae nifer o rai gwerthfawr wedi eu darganfod yma. Mae cyfres ddaearegol a phalaeontoleg parc Bryn Gwyn yn eich galluogi i deithio 40 miliwn o flynyddoedd yn hanes y ddaear. Byddwch yn cerdded ar hyd llwybr sy’n esgyn yn raddol i ben y bryniau drwy haenau o waddodion sydd yn cyfateb i’r gwahanol ffurfiannau daearegol. Mae’r daith yn gyfle i weld yn union le a sut mae darganfod ffosilau a sefyll ar ben y dyffryn a mwynhau’r golygfeydd godidog Bryn Gwyn a’r ardaloedd cyfagos.
 
Byddwch yn dychwelyd i Gaiman mewn pryd i ymweld â’i atyniadau.

Diwrnod 7: Gaiman / Paith – Taith dros y Paith yn dilyn Llwybr y Merthyron

Taith diwrnod llawn (500 Km): yn dilyn yr Afon Camwy a Llwybr y Merthyron i fannau pellennig ar y Paith.
 
Mae crwydro’r paith, fel arfer, yn uchafbwynt ac yn gyfle i ryfeddu at olygfeydd anghredadwy o drawiadol, mewn awyrgylch o lonyddwch a thawelwch wrth syllu ar y gorwelion anfeidrol. Mae’r Paith yn gyforiog o hanes; yn straeon ac enwau lleoedd yr hen gwladfawyr a fu’n anturio ac yn arloesi ar ei hyd. Teimlwch y wefr o ddod o hyd, o bosib, i rigol un o’r hen wagenni, neu ddarn o wydr lliwgar trwchus, neu hen gwpan, neu ddarnau rhydlyd o hen ffrwyn neu bedol. Yn ystod y daith byddwch yn ymweld â mannau o ddiddordeb arbennig yn cynnwys Rhyd y Beddau yn Dyffryn y Merthyron, Bedd Jack Lewis, Rocky Trip yn Nyffryn yr Allorau a Piedra Parada. Byddwch yn aros mewn pentref yng nghanol y Paith dros nos.

Diwrnod 8: Paith / Trevelin – Ymlaen dros y Paith yn dilyn rhan o lwybr y Rifleros

Taith (200 Km): yn dilyn yr Afon Teca a rhan o Lwybr y Rifleros ar y Paith.
 
Yn ystod y daith byddwch yn ymweld â mannau o ddiddordeb arbennig yn cynnwys man gwersyll olaf y Merthyron cyn iddynt ymdroi am y Dyffryn Camwy a chofadail Nant y Pysgod. Byddwn yn cyrraedd Trevelin yn ystod y prynhawn.

Diwrnod 9: Paith / Trevelin – Ymlaen dros y Paith yn dilyn rhan o lwybr y Rifleros

Amser rhydd yn Trevelin ar droed mynydd Gorsedd y Cwmwl. Cyfle i adnabod y pentref â’i atyniadau.
 
Taith (yh): i Warchodfa Natur Nant y Fall. Cyfres o raeadrau gloywon sy’n rhaeadru dros nifer o silffoedd creigiog yng nghanol coedwig cypreswydden yw Nant y Fall. Mae’r warchodfa 24 cilomedr (15 milltir) o Trevelin ac yn 540 medr (1,750 troedfedd) yn uwch na lefel y môr. Mae’r safle yn frith o ffawna a fflora nodweddiadol yr ardal. Mae’r llwybrau tua 1,600 medr (1 milltir) o hyd ac yn arwain at leoedd lle sy’n edrych dros Bro Hydref, Cwm Hyfryd, ac ar draws at fynydd Gorsedd y Cwmwl a gweddill mynyddoedd yr Andes.
 
Wedyn byddwch yn ymweld â Melin Nant Fach. Mae’r amgueddfa hon ar fferm yr Evansiaid tua 13 cilomedr (8 milltir) o’r ffin gyda Chile lle mae’r Afon Fawr yn croesi i’r wlad a rhedeg i’r Môr Tawel. Crëwyd yr amgueddfa gan Mervyn Evans i gofnodi hanes yr amryw felinau blawd yn y Wladfa ar un adeg. Mae’n gweithio gydag olwyn ddŵr ac mae’r meini sy’n malu yn dyddio o 1930. Bydd yn bosib gweld y felin yn gweithio a blawd yn cael ei falu a gwrando ar hanesion y Gwladfawyr a theulu Mervyn Evans. Mewn ystafell arbennig yn y felin mae’n bosib gweld eitemau yn ymwneud â hanes y Cymry gan gynnwys offerynnau cerddorol, hen beiriannau amaethyddol a wagenni.

Diwrnod 10: Trevelin – Trên bach “La Trochita”, Llwybr y Rifleros ac Amgueddfa Pentre Sydyn

Taith (yb): i Esquel i fyrddio trên bach La Trochita. Un o nodweddion y trên bach yma yw culni'r cledrau - 75 centimedr (29.5 modfedd) yn unig. Dydy’r rheilffordd hon heb newid fawr ddim er 1922 ac mae nifer o’r peirannau stêm heb eu tebyg. Mae gwasanaeth cyson i dwristiaid rhwng Esquel a Nahuel Pan, i fyny’r Cwm trwy Fwlch Esquel a 200 metr (650 troedfedd) yn uwch lle gwelwch olygfeydd godidog o’r paith wedi ei grasu gan losgfynyddoedd hynafol i’r gogledd, a Mynydd Llwyd i’r de. Mae’r daith gyfan yn cymryd tua phedair awr. Ysgrifennodd yr awdur Paul Theroux lyfr enwog "The Old Patagonian Express" yn disgrifio ei daith o Boston, UDA i Esquel ac yn cyrraedd y dref ar y Trochita.
 
Taith (yh): Mae’r daith 4x4 hanner diwrnod hwn yn gyfle i olrhain y rhan ddiwethaf o lwybr y Rifleros. Byddwch yn ymweld ag Amgueddfa Pentre Sydyn, yn nyffryn yr Aber Gyraints, sy’n cofnodi pleidlais gwlad 1902 a ddatrysodd yr anghydfod tiriogaethol rhwng yr Ariannin a Chile. Hefyd, gwelwch Faen Holditch, Pigyn Thomas, Llyn Cronometer a theithiwn heibio Afon Cwtsh, Hafn John Henry Jones a Mynydd Llwyd cyn dychwelyd i Gwm Hyfryd. Ar y daith fythgofiadwy hon gwelwch olygfeydd godidog a sefyll ar fan uchel sydd yn gwahanu dyfroedd sy’n unai’n llifo i’r Iwerydd neu’r Tawelfor. Gwelwch fywyd gwyllt y paith gan gynnwys Condor neu ddau o bosib.

Diwrnod 11: Trevelin – Parc Cenedlaethol Los Alerces a Saffari Dŵr

Taith diwrnod llawn: i Barc Cenedlaethol Los Alerces. Mae’r parc yn un o rai mwyaf y wlad ac yn 263,000 hectar o dir (650,000 o aceri - tua’r un arwynebedd a Gwynedd). Nodwedd amlycaf y parc yw'r coedwigoedd Alerce. Ychydig iawn o olion dynol sydd yno ac mae golygfeydd anhygoel, llynnoedd, afonydd a rhaeadrau niferus o bob maint wedi eu hamgylchynu â mynyddoedd wedi eu gorchuddio â choedwigoedd. Cypreswydden Batagonaidd yw’r goeden Alerce ac mae rhai sydd tua 3,000 o flynyddoedd oed yn y parc ac yn 70 metr (230 troedfedd) o uchder. Byddwch yn byrddio cwch a hwylio llynnoedd a chilfachau niferus i fwynhau golygfeydd o rewlif Glaciar Torrecillas. Ym mhen pellaf llyn Lago Futalaufquen byddwch yn cael eich tywys, am tuag awr, yn dilyn llwybr er mwyn gweld enghreifftiau o’r goeden Alerce.

Diwrnod 12: Trevelin – Gwarchodfa Natur Llyn Bagillt

Taith diwrnod llawn: i Warchodfa Natur Llyn Bagillt. Mae Llyn Bagillt wedi ei leoli 30 cilomedr (19 milltir) o Trevelin yn Cwm Hyfryd. Mae’r warchodfa o dan fynydd Cerro Cónico, sydd yn ffurfio’r ffin â Tsile. Mae’r daith i’r llyn yn gyffrous ac fel arfer mae angen cerbyd 4x4 i deithio rhwng y ffordd fawr a’r warchodfa, pellter o 18 cilomedr (11 milltir). Rhewlif y mynydd yw tarddiad dyfroedd tryloyw'r llyn sydd dros 1,000 medr (3,280 troedfedd) o uchder. Oherwydd yr uchder mae ffawna a fflora gwarchodfa Llyn Bagillt yn wahanol i weddill y llynnoedd o amgylch Trevelin a Pharc Cenedlaethol Los Alerces. Byddwch yn mwynhau’r atyniad yma yw drwy ddewis taith gerdded a threulio amser hamddenol yn crwydro glannau’r llyn.

Diwrnod 13: Trevelin / Buenos Aires – Taith i Bariloche, Amgueddfa Frodorol Leleque ac El Bolsón

Taith diwrnod llawn (300km): i faes awyr Bariloche. Mae’r daith yma yn cymryd rhyw 4-5 awr yn teithio i’r gogledd drwy ranbarth yr Andes a’i golygfeydd godidog. Ar y ffordd, bydd yn bosib ymweld ag amgueddfa frodorol Leleque a hefyd aros am ychydig yn El Bolsón, pentref prydferth mewn amgylchoedd anghredadwy.
 
Bydd eich hediad i Buenos Aires yn cymryd tua 2 awr lle bydd un o’n cynrychiolwyr yn disgwyl i’ch tywys i’r gwesty

Diwrnod 14: Buenos Aires

Yn ddibynnol ar amseru eich hediad, gallwch fwynhau Buenos Aires a’r atyniadau mae’r ddinas yn ei gynnig. Ewch am dro drwy’r strydoedd neu ar hyd y parciau ar lan yr afon Río Plata (River Plate). Gofynnwch i’n cynrychiolydd am wybodaeth. Ar yr amser priodol byddwch yn cael eich cludo i faes awyr rhyngwladol Ezeiza a bydd ein cynrychiolydd yn cadw cwmni â chi tan gyrraedd y fan gwirio pasbortau.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English