Taith Hanes a Diwylliant i'r Wladfa - Patagonia


Capel Bethel, Gaiman - Taith Hanes a Diwylliant i'r Wladfa, Patagonia

Diwrnod 1: Buenos Aires - Dinas Buenos Aires a Sioe Tango

Cyrraedd yn gynnar i faes awyr ryngwladol Ezeiza lle bydd tywysydd lleol yn eich cyfarfod. Byddwch yn cael eich tywys i’r gwesty (1 awr) a bydd amser i ymlacio ar ôl y daith.
 
Tua chanol dydd byddwch yn cael eich cludo i fwyty yn ardal ffasiynol Puerto Madero ar gyfer cinio canol dydd ar lân yr hen borthladd ar y Costanera Norte. Ar ôl y pryd byddwch yn cael eich tywys ar daith o gwmpas dinas Buenos Aires. Ymysg y llefydd byddwch yn gweld bydd Avenida 9 de Julio, Theatr Colón, Obelisco, Congreso, Viejo Congreso, Manzana de las Luces, Plaza de Mayo, La Boca, El Caminito, Palermo a Recoleta.
 
Ar fin nos byddwch yn mynd i weld Sioe Tango lle clywch sut mae’r Tango traddodiadol yn cael ei datgan y dyddiau hyn. Gwrandewch ar gerddorfa Tango a gwyliwch ddawnswyr yn mynegi eu crefft wrth mwynhau eich pryd.

Diwrnod 2: Buenos Aires - Diwrnod ar Estancia traddodiadol yn y Pampas

Taith diwrnod llawn i’r Pampas i estancia draddodiadol (1½ awr) i fwynhau diwrnod gyda gauchos. Ar ôl cyrraedd, byddwch yn derbyn croeso mewn adeilad nodweddiadol gyda empanadas (math o bastai), diodydd ysgafn a gwinoedd. Byddwch wedyn yn cael eich tywys o gwmpas yr estancia i ymweld â’r prif adeilad, sef cartref y perchennog, yr amgueddfa, y becws, y stablau ac adeiladau eraill. Bydd cyfle i fynd am dro â cheffyl a throl, neu ar gefn ceffyl os ydych yn dewis. Dilynir hyn gan Sioe Gaucho a gwledd o gigoedd rhost, llysiau, bara a gwinoedd (asado) gyda dawnswyr a chantorion yn dehongli cerddoriaeth a dawnsiau gwerin yr Ariannin. Yn y prynhawn, bydd cyfle i weld y gauchos ar eu ceffylau yn eich difyrru wrth iddynt gyflawni eu gweithgareddau a chwaraeon. Yn dilyn hyn bydd cyfle i fynd am dro ac ymweld â siopau crefft yr estancia a mwynhau ardal wledig y Pampas.

Diwrnod 3: Buenos Aires - Trelew / Gaiman

Byddwch yn cael eich danfon i faes awyr Aeroparque (30 munud) yn gynnar er mwyn hedfan i Drelew yn Nhalaith Chubut, Patagonia. Hediad o tua 2 awr. Yna byddwch yn teithio yn uniongyrchol i Gaiman, tua hanner awr o daith, ac i’r gwesty
 
Yn y prynhawn byddwch yn cael eich tywys am dro o amgylch Gaiman yn ymweld â’r capeli Cymraeg, tŷ cyntaf Dafydd Roberts (1873) ac atyniadau eraill. Sefydlwyd pentref Gaiman yn 1874 a ffurfiwyd llywodraeth fwrdeistrefol Gaiman - y cyntaf yn nhalaith Chubut - yn 1885 gydag awdurdod dros y dyffryn cyfan. Am lawer o flynyddoedd yn y Gymraeg a’r Sbaeneg y cofnodwyd manylion y llywodraeth. Prif atyniad y pentref heddiw yw ei Gymreictod a’r cymeriadau sydd yn byw yno a bydd cyfle am sgwrs ddifyr gyda disgynyddion y gwladfawyr gwreiddiol - Cymraeg neu Sbaeneg wrth gwrs!

Diwrnod 4: Gaiman - Dolffiniaid Commerson, Dyffryn Camwy a Chapel Moriah

Yn y bore byddwch yn teithio i Borth Rawson lle byddwch yn ymuno ar fordaith i weld dolffiniaid Commerson. Nid oes llawer o lefydd yn y byd lle mae’n bosib gweld y dolffin bach du a gwyn hwn yn ei amgylchedd naturiol. Mae Playa Unión, traeth ger aber Afon Camwy, yn un o’r lleoedd hyn. Mae’r dolffin Commerson yw cadw yn agos at arfordiroedd ac o fewn ychydig o lathenni i’r lan. Gellir eu gweld wrth hwylio ar gychod cyflym sy’n cael eu gyrru gan bobl broffesiynol sy’n meddu’r cymwysterau angenrheidiol i sicrhau eich bod yn ddiogel wrth dderbyn y profiad bythgofiadwy hwn ac yn mwynhau golygfeydd o arfordir anhygoel Patagonia.
 
Yn y prynhawn byddwch yn ymweld â Chapel Moriah ar gyrion Trelew. Adeiladwyd y capel, y trydydd yn y Wladfa, yn 1880 ac y Parchedig Abraham Matthews oedd y gweinidog cyntaf. Yn unigryw ymysg capeli’r Wladfa, Capel Moriah yw’r unig un lle gwelwch fynwent ynghlwm. Mae’r capel wedi’i gofrestru’n Gofadail Hanesyddol Daleithiol gan lywodraeth Chubut. Wrth deithio yn y dyffryn byddwch yn teithio drwy ardaloedd Bryn Gwyn, Drofa Dulog a Phont Hendre, a bydd cyfle i weld sut mae ffermwyr y dyffryn yn dyfrio a thrin eu tiroedd er mwyn sicrhau llif sicr o ddŵr gan ddibynnu ar natur y tir a’r defnydd sy’n cael ei wneud ohono. Byddwn yn dychwelyd i Gaiman i ymweld â’r Amgueddfa Hanesyddol.

Diwrnod 5: Gaiman - Trelew a Phorth Madryn – Amgueddfa’r Glaniad

Yn y bore byddwch yn teithio i ddinas Trelew (25km). Gyda phoblogaeth o tua 100,000, Trelew yw un o brif ganolfannau masnachol Patagonia. Fe’i henwyd ar ôl un o brif sylfaenwyr y Wladfa, Lewis Jones. Erbyn 1886 adeiladwyd rheilffordd oedd yn cysylltu ardaloedd amaethyddol Dyffryn Camwy â’r Bae Newydd, prif borthladd y Wladfa. Tyfodd Porth Madryn a Trelew fel cymunedau'r naill ben a’r llall i’r rheilffordd.
 
Prif atyniadau Cymreig y ddinas yw Capel Tabernacl, Neuadd Dewi Sant sy’n cartrefu swyddfa Cymdeithas Dewi Sant, Amgueddfa Hanes “Pueblo de Luis” yn adeilad yr hen orsaf reilffordd, a chofeb i Lewis Jones. Atyniadau eraill o nod yw’r Amgueddfa Palaeontoleg MEF, bar gwesty’r Touring Club, a’r hen felin “El Viejo Molino”.
 
Yn y prynhawn byddwch yn teithio i Borth Madryn (65km) lle ymwelwch ag Amgueddfa’r Glaniad ym Mhenrhyn yr Ogofau ar lannau’r bae lle glaniwyd y fintai gyntaf oddi ar y gliper “Mimosa” yn 1865. Mae’r canolfan hanesyddol yn dehongli dyddiau cynnar y Gwladfawyr ac mae nifer o eitemau diddorol i weld, yn cynnwys yr ogofau cafwyd eu defnyddio i lochesu’r fintai dros dro.
 
Wedi ymweld â’r ogofau byddwch yn cael eich tywys i weld atyniadau eraill o nod yn y ddinas ac yna bydd amser rhydd i grwydro.

Diwrnod 6: Gaiman - Nythfa Punta Tombo , Parc Bryn Gwyn a fferm La Cabaña, Treorky

Yn y bore byddwch yn teithio i Punta Tombo (110km). Punta Tombo yw nythfa pengwiniaid Magellan fwyaf y byd. Mae’r daith yn gyfle unigryw i fod yn rhan o gymdeithas o dros filiwn o bengwiniaid Magellan. Bydd yn bosib i chi gerdded ymysg yr adar bach hoffus hyn, sylwi ar eu gweithgareddau, eu cerddediad doniol a’r modd y maen nhw’n gofalu am eu nythod a magu eu cywion ymysg y llwyni.
 
Wrth ddychwelyd i Gaiman byddwch yn ymweld â Pharc Palaeontoleg Bryn Gwyn. Y parc cyntaf o’i fath yn America Ladin. Mae ar ochr ddeheuol Dyffryn
 
Camwy yn ardal Bryn Gwyn ger y Gaiman. Mae’n drysorfa o ffosilau ac mae nifer o rai gwerthfawr wedi eu darganfod yma. Mae cyfres ddaearegol a phalaeontoleg parc Bryn Gwyn yn eich galluogi i deithio 40 miliwn o flynyddoedd yn hanes y ddaear.
 
Byddwch yn cerdded ar hyd llwybr sy’n esgyn yn raddol i ben y bryniau drwy haenau o waddodion sydd yn cyfateb i’r gwahanol ffurfiannau daearegol. Mae’r daith yn gyfle i weld yn union le a sut mae darganfod ffosilau a sefyll ar ben y dyffryn a mwynhau’r golygfeydd godidog Bryn Gwyn a’r ardaloedd cyfagos.
 
Ar fin nos byddwch yn teithio i Dreorky (10km), ardal wledig rhwng Gaiman a Trelew i ymweld â fferm defaid La Cabaña. Bydd asado traddodiadol ac adloniant yn dilyn mewn hen ysgubor wedi ei adnewyddu.

Diwrnod 7: Gaiman

Diwrnod yn rhydd

Diwrnod 8: Gaiman / Trevelin - Taith dros y Paith i Drevelin, Cwm Hyfryd, yn yr Andes

Taith diwrnod llawn (630Km) i Drevelin dros y Paith i’r Andes. Mae crwydro’r paith, fel arfer, yn uchafbwynt ac yn gyfle i ryfeddu at olygfeydd anghredadwy o drawiadol, mewn awyrgylch o lonyddwch a thawelwch wrth syllu ar y gorwelion anfeidrol.
 
Mae’r Paith yn gyforiog o hanes; yn straeon ac enwau lleoedd yr hen gwladfawyr a fu’n anturio ac yn arloesi ar ei hyd. Teimlwch y wefr o ddod o hyd, o bosib, i rigol un o’r hen wagenni, neu ddarn o wydr lliwgar trwchus, neu hen gwpan, neu ddarnau rhydlyd o hen ffrwyn neu bedol. Yn ystod y daith byddwch yn ymweld â mannau o ddiddordeb arbennig yn cynnwys Rhyd y Beddau yn Ddyffryn y Merthyron, Rocky Trip yn Ddyffryn yr Allorau (lle arhoswn i fwyta ein pecynnau cinio canol dydd), a Nant y Pysgod yn Ddyffryn Teca. Wedi cyrraedd Cwm Hyfryd byddwch yn cael eich tywys i’r gwesty yn Trevelin.
 
Am tua 2100awr byddwch yn mynd am ginio hwyr i fwyty lleol.

Diwrnod 9: Trên bach “La Trochita” a thaith hanesyddol o Gwm Hyfryd

Taith hanner diwrnod (yb): i Esquel (30 munud) i fyrddio trên bach La Trochita. Un o nodweddion y trên bach yma yw culni'r cledrau - 75 centimedr (29.5 modfedd) yn unig. Dydy’r rheilffordd hon heb newid fawr ddim er 1922 ac mae nifer o’r peirannau stêm heb eu tebyg. Mae gwasanaeth cyson i dwristiaid rhwng Esquel a Nahuel Pan, i fyny’r Cwm trwy Fwlch Esquel a 200 metr (650 troedfedd) yn uwch lle gwelwch olygfeydd godidog o’r paith wedi ei grasu gan losgfynyddoedd hynafol i’r gogledd, a Mynydd Llwyd i’r de. Mae’r daith gyfan yn cymryd tua phedair awr. Ysgrifennodd yr awdur Paul Theroux lyfr enwog "The Old Patagonian Express" yn disgrifio ei daith o Boston, UDA i Esquel ac yn cyrraedd y dref ar y Trochita. Mae’r daith gyfan yn cymryd tua 4 awr.
 
Ar ôl amser rhydd yn Esquel byddwch yn teithio i Barc Cenedlaethol Los Alerces. Mae’r parc yn un o rai mwyaf y wlad ac yn cynnwys 263,000 hectar o dir (650,000 o aceri - tua’r un arwynebedd a Gwynedd yng Nghymru). Nodwedd amlycaf y parc yw'r coedwigoedd Alerce. Ychydig iawn o olion dynol sydd yno ac mae golygfeydd anhygoel, llynnoedd, afonydd a rhaeadrau niferus o bob maint wedi eu hamgylchynu â mynyddoedd wedi eu gorchuddio â choedwigoedd. Cypreswydden Batagonaidd yw’r goeden Alerce ac mae rhai sydd tua 3,000 o flynyddoedd oed yn y parc ac yn 70 metr (230 troedfedd) o uchder.

Diwrnod 10: Trevelin - Taith hanesyddol o Gwm Hyfryd

Yn y prynhawn byddwch yn mynd ar daith hanesyddol o amgylch Cwm Hyfryd. Cyrhaeddwyd Cwm Hyfryd am y tro cyntaf gan y Gwladfawyr yn 1885 yn sgil taith i archwilio’r diriogaeth. Erbyn 1918, yr oedd cwmni dan arweiniad J. D. Evans wedi codi melin flawd y tyfodd pentref Trevelin o’i hamgylch. Byddwch yn ymweld â’r Amgueddfa Hanes wedi ei leoli yn yr hen felin, Amgueddfa Pentre Sydyn, yn nyffryn yr Aber Gyraints, sy’n cofnodi pleidlais gwlad 1902 a ddatrysodd yr anghydfod tiriogaethol rhwng yr Ariannin a Chile
 
Yna teithiwch i Felin Nant Fach ar fferm yr Evansiaid tua 22 cilomedr (14 milltir) o Drevelin a thua 13 cilomedr (8 milltir) o’r ffin gyda Chile lle mae’r Afon Fawr yn croesi i’r wlad a rhedeg i’r Môr Tawel. Crëwyd yr amgueddfa gan Mervyn Evans i gofnodi hanes yr amryw felinau blawd yn y Wladfa ar un adeg. Mae’n gweithio gydag olwyn ddŵr ac mae’r meini sy’n malu yn dyddio o 1930. Bydd yn bosib gweld y felin yn gweithio a blawd yn cael ei falu a gwrando ar hanesion y Gwladfawyr a theulu Mervyn Evans.
 
Mewn ystafell arbennig yn y felin mae’n bosib gweld eitemau yn ymwneud â hanes y Cymry gan gynnwys offerynnau cerddorol, hen beiriannau amaethyddol a wagenni.

Diwrnod 11: Trevelin

Diwrnod yn rhydd

Diwrnod 12: Trevelin - Bariloche – Llao Llao a Bragdy Gilbert’s

Taith i Bariloche (330km). Mae’r daith yma yn cymryd rhyw 5 awr yn teithio i’r gogledd drwy ranbarth yr Andes a’i golygfeydd godidog. Ar y ffordd, bydd yn bosib ymweld ag amgueddfa frodorol Leleque a hefyd aros am ychydig yn El Bolsón, pentref prydferth mewn amgylchoedd anghredadwy.
 
Wedi cyrraedd eich gwesty yn Bariloche a chael amser i ymlacio byddwch yn mynd ar daith o gwmpas ardal y llynnoedd. Mae’r daith yn mynd drwy’r ddinas ac yna i Barc Cenedlaethol Nahuel Huapi a hefyd Parc Llao Llao. Mae nifer o lefydd o ddiddordeb i weld yn ystod y daith yn cynnwys golygfeydd o’r llynnoedd o benrhyn Llao Llao, gwesty godidog Llao Llao, eglwys bren San Eduardo a chreigiau enfawr Lopez a Capilla.
 
Wedi i chi mwynhau'r golygfeydd byddwch yn mynd i fragdy Gilbert’s yn uchel ar ochr y mynydd i brofi cwrw da a phryd o fwyd.

Diwrnod 13: Bariloche - Cerro Otto

Yn y bore byddwch yn cael eich cludo i fynd ar daith mewn cerbyd cebl i esgyn i ben mynydd Cerro Otto. Mae’r cerbydau yn fodern gyda ffenestri panoramig a cherddoriaeth. Ar ôl daith o 12 munud ac esgyniad i 1,400m byddwch yn cyrraedd i ben y mynydd. Yno mae bwyty sydd yn cylchdroi er mwyn i chi fwynhau holl yr olygfeydd a bydd cyfle i fynd am dro drwy'r goedwig.
 
Bydd gweddill y dydd yn rhydd.

Diwrnod 14: Bariloche - Buenos Aires

Yn ddibynnol ar amseru eich hediad, gallwch fwynhau Bariloche a’r atyniadau mae’r ddinas yn ei gynnig. Ewch am dro drwy’r strydoedd i siopa a gwenwch yn sicr eich bod yn profi hufen iâ neu siocled lleol ar gael mewn nifer o lefydd yn y ddinas. Ar yr amser priodol, byddwch yn cael eich danfon i’r maes awyr er mwyn hedfan yn ôl i Buenos Aires yn. Hediad o tua 2 awr. Bydd tywysydd yn eich cyfarfod ac yn eich tywys i’r gwesty.

Diwrnod 15: Buenos Aires

Yn ddibynnol ar amseru eich hediad, gallwch fwynhau Buenos Aires a’r atyniadau mae’r ddinas yn ei gynnig. Ewch am dro drwy’r strydoedd neu ar hyd y parciau ar lan yr afon Río Plata (River Plate). Gofynnwch i’n tywysydd am wybodaeth. Ar yr amser priodol byddwch yn cael eich cludo i faes awyr ryngwladol Ezeiza a bydd ein cynrychiolydd yn cadw cwmni i chi tan gyrraedd y fan gwirio pasbortau
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English